توزيع بيش از ?? هزار جلد از «خداحافظ سالار» در پويش روشنا

بيش از ?? هزار جلد از کتاب «خداحافظ سالار»، نوشته حميد حسام در بازار کتاب توزيع شده است.

تصاویر مرتبط