توزيع بيش از ?? هزار جلد از «خداحافظ سالار» در پويش روشنا

اخبار ویژه

بيش از ?? هزار جلد از کتاب «خداحافظ سالار»، نوشته حميد حسام در بازار کتاب توزيع شده است.

تصاویر مرتبط